Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím:

Ekopyro s.r.o.

P.O. Box č. 15

739 91 Jablunkov                

Česká Republika  

 

Číslo účtu : 2801032116/2010
 

 

(Dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce www.ekopyro.cz.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:Ekopyro s.r.o.

Pittsburgská 1673/21

01008 Žilina

IČO: 47586133

DIČ: 2024009075

IČ DPH: SK2024009075

 

E-mail: ekopyro@gmail.com

Tel .: 0904544708

 

Orgán dozoru:

 

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj ,

Predmestská 71, P.O. Box B-89

010 01 Žilina 1
 

 

obor technické kontroly výrobků a ochrany

 

1.2. Prodávající zveřejňuje seznam zboží, které nabízí kupujícímu a umožňuje kupujícímu výrobky objednávat prostřednictvím aplikace na internetové adrese www.ekopyro.cz (dále jen e-shop). Tyto obchodní podmínky jsou vázány na nákup v e-shopu. Odesláním objednávky formou elektronického obchodu kupující vyjadřuje, že si všeobecné obchodní podmínky přečetl v plném rozsahu, porozuměl jejich obsahu a všem podmínkám a že s nimi souhlasí. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3. Seznam zboží na jakékoliv internetové stránce na internetovém obchodě www.ekopyro.cz který provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího. Informativní dostupnost je uvedena u každého zboží.

1.4. Platnost cen trvá do oznámení nových cen. Cena nezahrnuje náklady na doručení objednaného zboží do místa určení.

 

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Po zaslání objednávky bude kupujícímu zaslán informační email, který potvrdí přijetí objednávky v našem objednávkovém systému a zařazení objednávky na zpracování obchodníkům.

2.2. Potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícího kupujícímu o přijetí a zpracování objednávky po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím.

2.3 Potvrzení objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, instrukce a informace k úhradě bezhotovostním převodem, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího a poučení o používání pyrotechnických předmětů ve smyslu § 52 58/2014 .Predavajúci poučí kupujícího o dodržování návodu k používání a podá vysvětlení o používání pyrotechnických výrobek ve smyslu §52 58/2014 zz

2.4. Prodávající je vázán nabídkou včetně ceny zboží od potvrzení objednávky elektronickou zprávou až po uplynutí lhůty pro dodání, která byla dohodnuta s kupujícím.

2.5. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká vystavením daňového dokladu. Po vystavení faktury bude zboží odeslán ke kupujícímu.

 

3. Zrušení objednávky

3.1. Kupující má právo stornovat objednávku e-mailem nebo telefonicky v následujících případech:
• Dokud nebyla objednávka expedována ze strany prodávajícího.
• V případě že nebyla dodržena publikována cena výrobku nebo nebyla dodržena dodací lhůta určená prodávajícím při potvrzení objednávky.

3.2. V případě, že kupující stornuje již potvrzenou objednávku, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré prokazatelné účelně vynaložené náklady, které mu vznikly v souvislosti s realizací dané objednávky, zejména v případě pokud kupující stornuje objednávku po jejím odeslání prodávajícím a prodávajícímu vznikly náklady na dopravu a balné zboží , a to:

a) V případě zvolení dopravy  kč (vč. DPH)

b) V případě zvolení dopravy  kč (vč. DPH)

c) V případě zvolení dopravy  kč (vč. DPH)

d) V případě zvolení dopravy  kč (vč. DPH)

e) V případě zvolení dopravy  kč (vč. DPH)

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo na uhrazení dlužných částek, kupujícího vůči prodávajícímu. A to i když kupující popře že bylo jeho jednáním způsobena škoda vůči prodávajícímu.

 

4. Podmínky dodání zboží

4.1. Pokud se dohodnuto jinak, prodávající se zavazuje zboží dodat nejpozději do 30 pracovních dnů od emailového potvrzení objednávky zákazníkovi.

4.2. Kupující je povinen převzít zboží. V případě, že dojde ke zpoždění dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu na dodání zboží, a to i opakovaně. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. Po předání dohodnutého zboží třetí osobě se záloha za dohodnutý zboží zaplacena kupujícím započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu.

4.5. Kupující ke každé převzaté objednávce obdrží daňový doklad přímo se zbožím.

4.6. Kupující je informován o vyřízení objednávky.

4.7. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

4.8. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 4.2. Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

Specifickým obdobím je prosinec. Při objednávkách realizovaných a uhrazených po 28. prosinci kalendářního roku nezaručujeme dodání do 31. prosince. Při objednávce po 28. prosince se informujte zda je dodání možné do 31. prosince.

 

5. Kupní cena

5.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo podle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího, kde jako variabilní symbol uvede číslo objednávky, nebo zaplatí kupní cenu v hotovosti pro přebírání zboží.

5.2. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

5.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

5.4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

5.5. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy před zaplacením celé kupní ceny, smluvní strany se dohodly, že zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak .

5.6. Náklady spojené s montáží a donáškou nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

  

6. Vstup vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

6.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

6.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 pracovních dnů od převzetí zboží podle těchto všeobecných obchodních podmínek bez udání důvodu v souladu se zákonem č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, a způsob, jakým má prodávající vrátit částku uhrazenou za vracen zboží - číslo účtu a / nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu ve formě pojištěné zásilky.

7.3. Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží, které kupující uhradil. Náklady na vrácení zboží nese kupující v případě, že výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný.

7.4. V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 7.1. a 7.2. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

7.5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě.

8. Následky nepřevzetí objednávky

8.1. Odesláním objednávky v systému internetového obchodu kupující uzavírá prodejní a nákupní smlouvu podle občanského zákoníku. Pokud tuto nezruší v souladu s platnou legislativou České republiky a Obchodními podmínkami internetového obchodu je tato smlouva závazná pro obě zúčastněné strany.

8.2. Kupující je povinen podle §370, §447a §365 Obchodního zákoníku jakož i podle § 614, občanského zákoníku zboží od prodávajícího, který si závazně objednal, převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

8.3. Nepřevzetím pravomocně objednaného zboží se dopouští protizákonného jednání. Tímto jednáním kupující způsobí prodávajícímu škodu

8.4. Podle § 420 odst. 1 zákona č, 40/1964 Sb, každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.

8.5. Škoda, která takovým jednáním vzniká je vyčíslena v souladu s našimi Obchodními podmínkami a platnou legislativou České republiky tzn reálné náklady (škoda) která vznikla s doručením objednávky zákazníkovi a následným doručením faktury za vzniklou škodu poštou, doručenkou do vlastních rukou. Tuto škodu se kupující, v případě nepřevzetí dodaného zboží zavazuje uhradit.

Zaslání výzvy na uhrazení škody a faktury doporučeně s doručenkou do vlastních rukou - skutečné náklady spojené se zasláním výzvy k úhradě škody + poštovné.

8.6. Na vzniklou škodu bude kupujícímu který způsobil škodu vystavena řádná faktura se splatností 7 dnů ode dne převzetí zásilky.

8.7. V případě neuhrazení doručené faktury budeme škoda vzniklá neprovedením zásilky vymáhána soudní cestou a po získání pravomocného platebního rozkazu od příslušného soudu bude pohledávka předána k místě příslušnému exekutorovi na vymáhání. V tomto případě se samozřejmě náklady navýší o úhradu soudních nákladů a úhradu nákladů exekučního řízení které se zavazuje kupující v plné výši uhradit.

 

 

 

9. Zpracování osobních údajů

9.1. Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujícího výhradně na plnění svých závazků vůči kupujícímu, a to hlavně při vystavení faktury, kontaktování kupujícího v souvislosti s vyřizováním jeho objednávky a doručení objednaného zboží. Prodávající odpovídá za to, že osobní údaje kupujícího nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám (kromě rozsahu potřebného pro doručení zboží).

9.2. Prodávající shromažďuje osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo a datum narození.

9.3. Kupující odesláním objednávky zároveň uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu podle bodu 8.1.

 

10. Zvláštní podmínky spojené s prodejem zábavní pyrotechniky

10.1. Kupující svou registrací nebo nákupem na stránce www.ekopyro.cz potvrzuje svou plnoletost a oprávnění nabývat a používat pyrotechnické předměty podle § 5 nariadenia vlády SR č. 70/2015 z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu.

(1) Pyrotechnické výrobky se nesmějí dodávat na trh osobám, jejichž věk je nižší než

a) 15 let, pokud jde o zábavnou pyrotechniku ​​kategorie F1,

b) 18 let, pokud jde o zábavnou pyrotechniku ​​kategorie F2,

c) 21 let, pokud jde o zábavnou pyrotechniku ​​kategorie F3,

d) 18 let, pokud jde o divadelní pyrotechniku ​​kategorie T1 a jiné pyrotechnické výrobky kategorie P1.

10.3 Pyrotechnické předměty kategorií F2. a F3. a podtřídy T1 se nesmí používat zejména v uzavřených místnostech, v blízkosti nemocnic a kostelů, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, léčeben a při sportovních akcích.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

11.2. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

11.3. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

11.4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna ve formě e-mailových zpráv.

11.5.Tieto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

11.6.Kupujúci zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

V Žiline 17.07.2016